•  Home   
 • Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost MAKRA trade s.r.o. se sídlem Nekázanka 880/11, 110 00 Praha 1, IČO: 27313883, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 206200 (dále také „My“ nebo „Společnost“), jako správce osobních údajů, vás jako uživatele webových stránek www.makratrade.cz („webové stránky“) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@makratrade.cz

Tyto Zásady mohou být Společností měněny a doplňovány. Aktuální znění těchto Zásad naleznete na webu www.makratrade.cz/…obnich-udaju.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké vaše osobní údaje budeme zpracovávat
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme vaše osobní údaje zpracovávat
 3. Komu mohou být vaše osobní údaje předány
 4. Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva
 

Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů:

 • Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.

 • Zásada účelového omezení

Shromažďujeme (a zpracováváme) vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

 • Zásada minimalizace údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný.

 • Zásada přesnosti

Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby vaše osobní údaje aktualizujeme.

 • Zásada omezení uložení

Zpracováváme (ukládáme) vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 • Zásada integrity a důvěrnosti

Zpracováváme vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 • Zásada odpovědnosti

Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.

1. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Kontakt: když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění nebo poskytnutí určitých údajů o vás. Těmito údaji mohou být zejména:
a. vaše jméno a příjmení
b. obchodní firma
c. adresa nebo sídlo společnosti
d. identifikační číslo a daňové identifikační číslo
e. telefonní číslo
f. e-mailová adresa

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět a poskytli vám informace, o které jste nás požádali. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vámi vznesené dotazy nebo vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za důsledek neposkytnutí odpovědi na vámi vznesené dotazy.

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

1.2 Cookies Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které slouží k následujícím zjištěním:

 1. IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet)
 2. operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení
 3. prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení
 4. adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web

1.3 Další analytické nástroje
Za účelem analýzy provozu na webových stránkách používáme služeb Google Analytics, které umožňují měřit návštěvnost, její typy a dobu strávenou na webových stránkách. Společnosti Google však nepředáváme žádné informace, které by vás mohly identifikovat. O způsobu, jakým služba Google Analytics funguje, se můžete dočíst zde: https://policies.google.com/…acy/partners?… Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

1.4 Odkazy na jiné webové stránky
V případě, že jsou na webových stránkách Společnosti uvedeny odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, jsou webové stránky třetích osob zcela nezávislé a jsou zcela mimo jakoukoli kontrolu Společnosti. Společnost tak žádným způsobem neodpovídá za obsah jakýchkoli webových stránek třetích stran, na které můžete přistupovat prostřednictvím odkazů obsažených na webových stránkách Společnosti, a Společnost tudíž nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah, shodu se zásadami ochrany osobních údajů nebo jejich použití.

1.5 Použití modulů plug-in pro sociální sítě
Webové stránky Společnosti využívají moduly plug-in různých sociálních sítí. Modul plug-in sociální sítě je tlačítko určené ke sdílení příspěvků z webových stránek Společnosti s dalšími uživateli dané sociální sítě. Na našich webových stránkách používáme moduly plug-in těchto sociálních sítí:

Facebook
Tento modul plug-in je provozován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Provozovatelem stránky facebook.com je společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Tyto moduly plug-in jsou označeny logem Facebook. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete stránce facebook.com.

YouTube
Tento modul plug-in je provozován společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Modul plug-in je označen logem YouTube. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube najdete na stránce youtube.com.

Google+
Tento modul plug-in je provozován společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Modul plug-in je označen logem Google+. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na stránce goole.com.
Vzhled a obsah modulů plug-in v prohlížeči je určován těmito sociálními sítěmi. Moduly jsou automaticky integrovány do webových stránek.
Pokud navštívíte některou z webových stránek Společnosti prostřednictvím jednoho z těchto modulů plug-in, Váš webový prohlížeč (např. Internet Explorer) automaticky vytvoří odkaz na server dané sociální sítě, bez ohledu na to, zda jste použili modul plug-in. Informace o tom, že jste navštívili webové stránky Společnosti, jsou pak sdíleny prostřednictvím tohoto odkazu.
Jestliže jste během návštěvy webových stránek Společnosti přihlášeni k některé ze sociálních sítí, přenesená data budou přidružena k vašemu uživatelskému účtu na sociální síti. To platí i v případě, že využíváte modul plug-in.

2. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
a. výrobcům nebo distributorům námi prodávaných produktů a služeb;
b. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní.
3.2 Osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu dle bodu 1.2 budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@makratrade.cz
3.3 Vedle toho můžete zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@makratrade.cz

4. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:
a. právo na přístup k osobním údajům
b. právo na opravu
c. právo na výmaz („právo být zapomenut“)
d. právo na omezení zpracování údajů
e. právo na přenositelnost
f. právo vznést námitku proti zpracování
g. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@makratrade.cz

4.1 Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
4.2 Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
4.3 Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
4.4 Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
4.5 Právo na přenositelnost znamená vaše právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že se jedná o zpracování vašich údajů na základě vašeho souhlasu, který jste nám udělil/a, nebo na základě plnění smlouvy a jedná-li se o zpracování, které provádíme automatizovaně.
4.6 Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

5. ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společností (dále jen „Žádost(i)“) můžete uplatnit u Společnosti prostřednictvím e-mailové adresy info@makratrade.cz.

Vyřizování žádostí subjektů údajů
Bezúplatnost vyřizování Žádosti
Není-li v těchto Zásadách výslovně uvedeno jinak, je vyřizování vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných opatření prováděno bezúplatně.

Náležitosti Žádosti
Z vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost činíte vy, a o co Společnost žádáte. Společnost od vás může požadovat bližší konkretizaci Žádosti či jejích důvodů.

Přijetí Žádosti subjektu
Bude-li vaše Žádost podána prostřednictvím e-mailové pošty bude vám její přijetí bez zbytečného odkladu potvrzeno Společností, a to v závislosti na způsobu podání Žádosti e-mailovou poštou či jiným vhodným způsobem.

Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti
Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se Žádosti) mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty. Stejnou nebo obdobnou Žádost budeme považovat za opakující se, pokud bude vznesena častěji než jednou za tři (3) měsíce.

Vyřízení Žádosti subjektu
Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně a v každém případě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti. Ve výjimečných případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných Žádostí) může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva (2) měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti vás budeme informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne přijetí vaší Žádosti, a to společně s důvody pro takový odklad. V případě odmítnutí vašeho požadavku vás budeme o tomto informovat a rovněž vás budeme informovat o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

6. ZÁVĚR
Doufáme, že jste všem informacím uvedených v těchto Zásadách porozuměli a že jste nyní dostatečně seznámeni s Vašimi právy a našimi povinnostmi ohledně zpracování vašich osobních údajů. Pokud byste přeci jen některým informacím uvedených v těchto Zásadách nerozuměli či se chtěli zeptat na relevantní informace týkající se zpracování osobních údajů, neváhejte se na naši Společnost obrátit prostřednictvím e-mailové adresy info@makratrade.cz.